چشم انداز

چشم انداز:
1- ايجاد گسترش فعاليتهاي مختلف شهري در محورها و مراكز مهم و مختلف شهر
2- ايجاد و تجهيز زير ساختها و امكانات
3- بهبود خدمات پشتيباني كننده فعاليتهاي شهري به ويژه تجاري و گسترش نهادهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي
4- فراهم آوردن زمينه و بستر مشاركت بخش خصوصي در بخشهاي مختلف طرح
5- تجهيز كناره رودخانه و تقويت آن به منظور ايجاد يك پهنه تفريحي ـ گردشگري
6- توسعه امكانات گردشگري متناسب با موقعيت و ويژگي هاي شهر اهواز
7- ساماندهي پهنه هاي تفرج و گردشگري
8- توسعه، ايجاد و تجهيز راه هاي منتهي به شهر و پايانه ها
9- تقويت و بهبود نظام سلسله مراتب شهري
 

اقدامات و پروژه هاي پيشنهادي براي طرح پروژه هاي سرمايه گذاري شهري را بر حسب خصوصيات و ويژگي هاي شهر مي توان به چند دسته كلي تقسيم نمود:
1- مجموعه فعاليتهاي گردشگري و تفريحي كه براساس نوع و خواسته شهروندان و فعاليتهاي گردشگري و تفريحي موجود مي توان پروژه هاي مستقل و متنوعي را در اين زمينه تعريف نمود.
2- مجموعه فعاليتهاي ورزشي كه به فراخور پنانسيل هاي شهر بويژه عبور رود كارون از ميان آن، مي تواند به عنوان زمينه فعاليتي سودآور مورد توجه قرار گيرد.
3- مجموعه عملكردهاي تجاري كه مي تواند در محورها، مراكز شهري و پهنه هاي كار و فعاليت حضور داشته و متناسب با موقعيت قرارگيري و خصوصيات محيط پيراموني، داراي كاربري هاي متنوع و گوناگون باشند.
4- مجموعه فعاليتهاي فرهنگي كه مي تواند بخش بسيار مهمي از كمبودها و نيازهاي مردم شهر اهواز را پاسخگو بوده و هم چنين مي تواند به عنوان مراكزي فعال در شهر اهواز مورد توجه و استفاده ساير نقاط و شهرها قرار گيرد.
5- مجموعه فعاليتهاي مرتبط با سيستم حمل و نقل شهري كه در وجوه مختلف مي توانند حضوري چشمگير در شهر داشته باشند.
6- مجموعه فعاليتهاي خدماتي كه با استقرار در نقاط مختلف شهر، سطح خدمات را ارتقاء داده و سبب رونق و پويايي زندگي شهري مي گردد.