منشور راهبردی

منشور راهبردي معاونت مشاركتهاي اقتصادي شهرداري اهواز
اهوازنيازمند جهشي بزرگ در عرصه هاي مختلف از جمله سرمايه گذاري و مشاركت اقشار مختلف در امر توسعه ، نوسازي وبهسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد و ايجاد فضاهاي عملكردي گوناگون مورد نياز شهر ، متناسب با اصول شهر سازي و معماري نوين بوده كه در همين راستامديريت مشاركتهاي كلان اقتصادي شهرداري اهواز تسهيل و تسريع در روند جذب و بكار گيري مشاركت عمومي و سرمايه گذاري بخش خصوصي در جهت توسعه و عمران شهري و ايجاد درآمد هاي پايدار براي مديريت شهري در آينده را در دستور كار خود قرار داده است و به منظور دستيابي به اين مهم ، راهبردهاي ذيل را فرا روي خود قرار داده است:

1- استقبال از سرمايه گذاري داخلي و خارجي به منظور دستيابي به تحولات اساسي در زمينه برنامه ريزي هاي كلان شهري با استفاده از روش هاي مختلف سرمايه گذاري ومشاركت .
2- تسهيل و اثربخش نمودن فعاليت هاي مشاركتي شهروندان و نيز فعالان بخش خصوصي با استفاده از ابزار ايجاد دفاتر جذب و هدايت مشاركت و سرمايه گذاري در مناطق 8 گانه شهري .
3- تمركز بر سرمايه گذاري و مشاركتهاي فرامنطقه اي با توجه به ظرفيت ها و قابليت هاي اقتصادي بين المللي شهر اهواز و نيز پيوندهاي عاطفي ومذهبي هموطنان ايراني و نيز اتباع شيعه ساير كشورها درارتباط با اين شهر .
4- همكاري با سرمايه گذاران در جهت انجام مطالعات مكان يابي و امكان سنجي فني ، اقتصادي و اجتماعي به منظور تعريف طرح هاي مناسب با حداكثر ارزش افزوده و بازدهي اقتصادي و اجتماعي .
5- تخصصي نمودن حوزه هاي كاري در سازمان به منظور تحقق اصل مشتري مداري وكوتاه كردن و تسهيل نمودن فرآيند مشاركت و سرمايه گذاري پروژه هاي شهري براي جلب رضايتمندي حداكثري متقاضيان سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهري .
6- تعريف طرح ها و پروژه هاي مشاركتي پربازده با رعايت طرحهاي بالادست شهري و ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري .
7- شناسايي فرصت هاي جديد سرمايه گذاري و بهره گيري كامل از آنها در جهت رشد و توسعه پايدار شهري .
8- استفاده از توان فني و مديريتي بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اجراي پروژه هاي مشاركتي .
9- مشاركت در طرحها ي سرمايه گذاري بخشهاي مختلف مديريت شهري جهت تأمين منافع اجتماعي و توسعه شهري .
10- انجام پروژه هاي عمراني شهري با مشاركت سرمايه گذاران به منظور كاهش معضلات شهري و نظارت بر حسن اجراي آنها .