ماموریت

مقدمه
بررسي روند گذشته و ساز و كار به كارگرفته شده در قبال بحث بهره گيري از سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي در روندتوسعه و عمران شهر اهواز نشان مي دهد ، علي رغم اقدامات مؤثري كه منجر به ورود و جذب سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف شهري شده است ، كمبودها و نواقص زيادي در خصوص مواجهه اصولي و صحيح با سرمايه گذاران وجود دارد. اطاله روند شكل گيري سرمايه گذاري هاي جديد ، رفتار بروكراتيك واحدهاي ذي ربط در مجموعه شهرداري در قبال اين موضوع ، عدم امكان اطلاع رساني جامع و مطلوب در خصوص پروژه هاي قابل سرمايه گذاري درحوزه هاي مختلف شهري ، عدم ارايه مطالعات مورد نياز پيش ازسرمايه گذاري توسط متخصصين آشنا به محيط اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي شهر ، مشكلات متعدد در خصوص كسب مجوزها و اقدامات حقوقي مورد نياز جهت انجام سرمايه گذاري ، تضييع حقوق و منافع شهرداري در بعضي از طرحهاي مشاركتي و ... از جمله مواردي است كه گريبان گير موضوع سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهري مي باشد.
از سويي ديگر ، امكانات و اعتبارات موجود مديريت شهري به هيچ عنوان پاسخگويي نياز مالي پروژه هاي قابل اجرا در نقاط مختلف شهر نبوده و صرف نظر از آثار مثبت جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين پروژه ها ، اجراي آنها تنها به صرف اتكا به منابع داخلي شهرداري نا ممكن مي باشد.
از اين رو با هدف تسريع و تسهيل در فرايند تحقق سرمايه گذاريهاي جديد در پروژه هاي شهري ، معاونت مشاركتهاي اقتصادي شهرداري اهواز برآن شده است تا با تدوين سند راهبردي سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري، ضمن تبيين اهدافي كه شهرداري در اين خصوص دنبال مي نمايد، باساده سازي و شفاف سازي فرايندهاي اداري مورد نياز تا مرحله شكل گيري سرمايه گذاري ، زمينه بهره گيري گسترده از مشاركت عمومي وسرمايه گذاري بخش خصوصي را در پروژه هاي شهري فراهم نمايد.

مأموريت
تسريع و تسهيل درروند اجرا و بهره برداري از طرحها و پروژه هاي شهري و ارتقاي سطح كمي و كيفي " سرمايه گذاري" از طريق بهره گيري گسترده از توان و دانش سرمايه گذاران داخلي و خارجي.