اهداف

اهداف:
1- پي گيري اثربخش مراحل اداري و اجرايي درخواست متقاضيان سرمايه گذاري و مشاركت و كوتاه نمودن
روند پذيرش و رسيدگي اين درخواست.
2- ارتقاي سطح كيفي خدمات ارايه شده به سرمايه گذاران داخلي و خارجي .
3- ارايه مشاوره درست و صحيح به سرمايه گذاران غير بومي درخصوص وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
4- حاكم بر شهر و ايجاد درك و تلقي مناسب در اين خصوص در نزد آنان.
5- تسريع در انجام تمهيدات مورد نياز جهت شكل گيري سرمايه گذاري و مشاركت در پروژهاي شهري اعم ازشناسايي و معرفي پروژه هاي قابل سرمايه گذاري، شناسايي و برقراري ارتباط با سرمايه گذاران بالقوه ، تهيه اسناد، مدارك و اطلاعات تخصصي و پيگيري هاي لازم جهت صدور مجوزهاي مورد نياز .
6- رفع موانع موجود و پي گيري مستمر به منظور تحقق مفاد قراردادهاي منعقده با هدف افزايش حداكثري رضايتمندي سرمايه گذاران.
7- فراهم نمودن امكان بهره گيري از راهكارهاي مختلف تأمين مالي در پروژ ه هاي شهري.
 

پيامدهاي مثبت اجراي ماموریت:
1- جامع نگري و شكل دهي پروژه هاي قابل سرمايه گذاري در حوزه شهري و ارتقاي كمي و كيفي آنها .
2- پرهيز از طولاني شدن روند ورود سرمايه هاي جديد به پروژه هاي شهري و ارتقاي كارآيي و تسريع در فرآيند اجرايي و پاسخ گويي به متقاضيان سرمايه گذاري.
3- تخصصي نمودن فعاليت هاي مورد نياز جهت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي .
4- جلوگيري از فعاليت افراد و مؤسسات فاقد صلاحيت در مواجهه با موضوع سرمايه  گذاري كه و از بين بردن فضاي بي اعتمادي و سردرگمي دربين سرمايه گذاران .
5- تدوين و استقرار رويكردها ، ضوابط و مقررات يكسان و فراگير در زمينه هدايت سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي شهري و يكسان سازي اقدامات مورد نياز جهت جذب سرمايه گذاري در اين پروژ ها و پرهيز از عملكردها و رفتارهاي چندگانه در مواجهه با آنان.
6- استفاده بهينه از توان و ظرفيت بخش خصوصي در تأمين خدمات شهري مورد نياز شهروندان و گردشگران.
7- پايش مستمر و مستند نمودن سوابق و عملكرد سرمايه گذاران داخلي و خارجي. ايجاد بانك اطلاعات جامع در خصوص پروژه هاي قابل سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف شهري و نيز متقاضيان سرمايه گذاري.
8- فراهم آوردن فرصت نظارت و برنامه ريزي نظام مند براي مديريت مشاركتهاي كلان اقتصادي شهرداري اهواز.