معرفی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

نام: محمودرضا

نام خانوادگی: شیرازی

 

 

 

 

 

 

 
محمودرضا شیرازی