معرفی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آذربایجانی