تعدادی از روشهای سرمایه گذاری

۱.    سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( F.D.I )
۲.    سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی ( F.D.I )
۳.    ساخت ، بهره برداری ، واگذاری ( B.O.T ) ( Build Operate Transfer )
۴.    ساخت ، بهره برداری ، تملک ، واگذاری ( B.O.O.T )
۵.    ساخت ، بهره برداری ، تملک ( B.O.O )
۶.    خرید ، ساخت ، بهره برداری ، ( B.O.O )
۷.    ساخت ، اجاره ، واگذاری ( B.O.L.T )
۸.    بازسازی ، مرمت ، تجهیز ، بهره برداری و واگذاری (R.O.L.T )
۹.    مشارکتی مدنی
۱۰.    روش های ترکیبی و سایر روش های مشارکت


روش مشارکت مدنی :
نوع ( ۱ ) :

-    آورده شهرداری : زمین + مجوزهای ساخت ( عوارض )
-    آورده های سرمایه گذار : کلیه هزینه های ساخت
نوع ( ۲) :
-    آورده شهرداری شهرداری : مجوزهای ساخت ( عوارض )
-    آورده های سرمایه گذار : زمین + کلیه هزینه ساخت


ارزش مجوزهای ساخت ( عوارض ) توسط شهرداری ، برابر ضوابط روز محاسبه و اعلام می شود .  

ارزش زمین ، یا توسط هئیت ارزیابی شهرداری و با توافق طرفین و یا با نظر کارشناسان رسمی طرفین ، ارزیابی می شود .
ارزش هزینه های ساخت ، یا با توافق  طرفین و یا با نظر کارشناسان طرفین ، ارزیابی می شود .
ارزیابی آورده ها هم می تواند در موقع عقد قرارداد صورت پذیرد که شیوه مرسوم آن است و هم می تواند پس از احداث پروژه صورت پذیرد.


تعیین سهم الشرکه طرفین :

سهم الشرکه طرفین ، براساس ارزش آورده های طرفین محاسبه می شود .

تخفیفات : در برخی پروژه ها ، شهرداری قسمتی از سهم الشرکه خود را به سرمایه گذار می بخشد ( سیاست های تشویقی برای پروژه های خاص ) .

روش : B.O.T ( ساخت ، بهره برداری ، تحویل )

در این روش ، شهرداری زمین خود را بصورت موقت در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و کل پروژه توسط سرمایه گذار احداث می شود . به مدت معینی ، شهرداری و سرمایه گذار از منافع آن بهره بهرمند می شوند و پس از اتمام مشارکت ، کلیه اموال منقول و غیر منقول پروژه ، در اختیار شهرداری خواهد بود و چنانچه قرار باشد پس از اتمام دوران مشارکت ، قسمتی از وسایل و تجهیزات ، به سرمایه گذار تعلق گیرد ، ارزش وسایل مستهلک شده پیش بینی شده و از مبلغ حجم سرمایه گذار ، کسر خواهد شد.

متغیر های فرمول :
درآمد سالانه پروژه : پیش بینی کلیه درآمدهای اصلی و جنبی .

هزینه سالانه پروژه : پیش بینی کلیه هزینه ها و مخارج پروژه اعم از : پرسنلی ،استهلاک، مواد اولیه ، بیمه ، مالیات، کسورات ، سهم شهرداری و . . .

سود خالص سالانه پروژه : تفاضل درآمدها و هزینه های سالانه
حجم سرمایه گذاری : کلیه هزینه هایی که سرمایه گذار جهت احداث ، تجهیز و راه اندازی پروژه ، متقبل می شود .
ضریب فرمول : ۵-۱ ( عدد ثابت که براساس تورم جامعه ، بهره بانکی و سایر آیتم ها ، بدست آمده است )

فرمول محاسبه دوران مشارکت در روش B.O.T  :
طول دوران مشارکت = 1.5 × ( سود سالانه / آورده سرمایه گذار )

روش B.O.O ( ساخت ، بهره برداری ، مالکیت )
در این روش ، شهرداری زمین خود را بصورت موقت در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و کل پروژه توسط سرمایه گذار احداث می شود . به مدت معینی ، شهرداری و سرمایه گذار از منافع آن بهره مند می شوند و پس از اتمام دوران مشارکت کلیه اموال منقول و غیر منقول پروژه ، در اختیار سرمایه گذار خواهد بود .

نحوه محاسبات ، مشابه روش B.O.T است با این تفاوت که در این روش ، برای شهرداری ،دوران مشارکت تعریف  می شود .