جمعه، 1 بهمن 1395
مشاور معاونت مشارکت های اقتصادی و دبیر کارگروه مالی بافت های فرسوده کشور

نام:سیامک
نام خانوادگی: قضاوی زاده


مدرک تحصیلی:

  • مهندس عمران
  • فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


سوابق اجرایی:

  •  سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
  • مدیر امور شهر شهرداری اهواز
  • شهردار شب اهواز
  • معاون خدمات شهری مناطق شش و هفت
  • مسئول ستاد نوروزی سال ۸۸
  • رییس دفتر سه تن از شهرداران اهواز در سال های گذشته

 

شرح وظایف مشاور

1. ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبود و نيل به هدفها به منظور تامين حسن انجام برنامه‌ها و تصميمات دولت .
2. تهيه گزارشها و متن سخنراني‌هاي موردنياز جهت ارائه به مقام مافوق .
3. اظهار نظر در مورد تنظيم طرحها و يا تدوين و تغيير آیين نامه ‌هاي مقررات مربوط .
4. بررسي و ارائه نظرات مشورتي درخصوص برنامه‌های سازمان درصورت ارجاع ازسوی مقام مافوق .
5. انجام بعضي از وظايف ستادي و يا اجرايي تعیین شده ازسوی مقام مافوق.
6. انجام ماموريتهاي مختلف بر حسب دستورمقام مافوق و تهيه گزارشات لازم از ماموريتها .
7. شركت در برخي سمينارها، كنفرانسها و.... به نمايندگي از طرف مقام مافوق .
8. مطالعه و تحقيق در مورد علل بروز مشكلات و تعيين و تشخيص نقاط ضعف مجموعه و ارائه پيشنهادها و نظرات اصلاحي .
9. پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرحهاي جديد به منظور جلوگيري از بروز مشكلات درمعاونت  .
10. انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق .