جمعه، 6 اسفند 1395
سرپرست مدیریت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
نام: مصطفی
نام خانوادگی: رمضان احمدی

مدارک تحصیلی:
 • مهندسی عمران - لیسانس حقوق قضایی

سوابق اجرایی:

  • کارشناس فنی و ناظر منطقه ۸ شهرداری
  • مسئول برآوردها و تامین اعتبارات عمرانی شهرداری منطقه ۳
  • مسئول برآوردها و تامین اعتبارات عمرانی شهرداری منطقه ۸
  • کارشناس فنی منطقه ۳ شهرداری
  • مسئول درامد منطقه ۳ شهرداری
  • عضو کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری اهواز
  • عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
  • دارای پروانه مهندسی پایه ۲ وزارت راه و مسکن و شهرسازی