طراحی سایت
پروژه های مصوب

رديف

نام پروژه

رقم سرمايه گذاري(ریال)

وضعيت

نام سرمايه گذار

1

مجتمع تجاري اداري و پاركينگ طالقاني

180000

در حال جذب سرمايه گذار

-

2

تقاطع غير همسطح كيانشهر

50000

در حال انعقاد قرارداد

شركت دره ساز

3

روشنايي پارك جزيره و پل دسترسي به آن

6400

در حال انعقاد قرارداد

شركت عمود سازان جنوب خوزستان

4

احداث ايستگاه پمپاژ آب خام پارك لاله

34000

در حال انعقاد قرارداد

شركت آينده كار

5

تقاطع غير همسطح ورودي اقبال

55000

در حال جذب سرمايه گذار

-

6

شهربازي و پارك آبي كودك

10000

در حال انعقاد قرارداد

آقاي رضا حسن نژاد