طراحی سایت
پروژه پارك آبي بزرگ اهواز

 

1

موضوع پروژه:

پارک آبی

2

نحوه مشارکت:

BOT

3

محل اجرای پروژه:

جاده اهواز انديمشك ، بوستان ايثار

4

مساحت زمین مورد نیاز:

1 هكتار

5

میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده:

52/000/000/000 ريال

6

ظرفیت پذیرش روزانه:

1000 نفر

7

پيشرفت فيزيكي

98 %

8

پيشرفت ريالي

99%

9

مدت زمان پیشنهادی واگذاری:

12 سال

 

پروژه پارك شهربازي منطقه هشت

1

موضوع پروژه:

پارك شهربازي منطقه هشت

2

نحوه مشارکت:

BOT

3

محل اجرای پروژه:

منطقه هشت شهرداري ،باهنر جنب پارك اركيده

4

مساحت زمین مورد نیاز:

2500متر مربع

5

میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده:

12/000/000/000ريال

6

ظرفیت پذیرش روزانه:

300 نفر

7

زمان اجراي پروژه:

7 ماهه

8

ميزان اشتغال زايي

30نفر

9

مدت زمان پیشنهادی واگذاری:

9 سال