جمعه، 3 آذر 1396
معرفی مدیرعامل

نام: فرید
نام خانوادگي: ممبینی
سمت:  سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی اهواز

 

 

 

 

 

فرید ممبینی