معرفی مدیرعامل

نام: محسن
نام خانوادگي: بشیری خوزستانی
سمت:  سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی اهواز

 

 

 

 

 

محسن بشیری خوزستانی